Regulamin

Regulamin sklepu internetowego ,,Strefa Zdrowia"

(dalej jako "Regulamin")

Postanowienia ogólne

Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym Strefa Zdrowia działającym pod adresem: www.strefa-zdrowia.eu
Regulamin stanowi integralną część umowy zawieranej pomiędzy Klientem dokonującym zakupów w Sklepie Internetowym Strefa Zdrowia a Sprzedawcą.
Użyte w Regulaminie terminy oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, posiadająca ukończone 18 lat, a także osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych, która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego, będąca:

a. konsumentem w rozumieniu kodeksu cywilnego, tj. osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową („Konsument”) albo

b. przedsiębiorcą, tj. osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową („Przedsiębiorca”);

2. Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2014, poz. 121, ze zm.) Kodeks cywilny;

3. Konto Klienta – indywidualny profil Klienta, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji w Sklepie Internetowym;

4. Logowanie – czynność faktyczna polegająca na wpisaniu podczas procesu Rejestracji ciągu znaków alfanumerycznych (e-mail) koniecznych do uzyskania dostępu do Konta Klienta; login ustalany jest samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji.

4. Produkt – rzecz ruchoma oferowana przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego;

5. Rejestracja – jednorazowa czynność faktyczna polegająca na założeniu przez Klienta Konta Klienta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu Internetowego, wymagana w celu umożliwienia Klientowi korzystania ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.

6. Regulamin – niniejszy regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną, sporządzony w oparciu o art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422, ze zm.), określający zasady dokonywania zakupu za pośrednictwem Sklepu Internetowego;7

7. Sklep Internetowy – platforma teleinformatyczna (systemem informacji i zdalnego wyboru oraz zakupu Produktów lub świadczenia usług) prowadzona przez Sprzedawcę, umożliwiająca Klientom zapoznanie się oraz zakup Produktów oferowanych przez Sprzedawcę, dostępna pod adresem www.strefa-zdrowia.eu;

9. Sprzedawca – Magdalena Jagiełka, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Personal Process z siedzibą w Dąbrowie, ul. Bukowska 41, 62-070 Dopiewo, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 7792178934, REGON 301303851, będąca właścicielem Sklepu Internetowego, prowadząca sprzedaż Produktów za pośrednictwem platformy teleinformatycznej dostępnej na stronie www.strefa-zdrowia.eu;

10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży Produktu i określające istotne jej warunki.

11. Klient jest zobowiązany w szczególności do:

a. przestrzegania postanowień Regulaminu,

b. korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób niezakłócający funkcjonowanie serwisu internetowego Sprzedawcy, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie Internetowym niezamówionej informacji handlowej, podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta,

d. korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami,

e. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa,

f. korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedawcy, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługujących im praw,

g. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego, chronionych prawem autorskim przysługującym Sprzedawcy lub osobom trzecim, jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez uprawnioną osobę.

12. Sprzedawca wykorzystuje pliki typu cookies do gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu Sklepu przez Klienta w celu:

a. utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie serwisu Sklepu ponownie wpisywać hasła do Konta Klienta,
dostosowania serwisu Sklepu do potrzeb Klientów, tworzenia statystyk oglądalności podstron ww. serwisu.

13. Wszelkie prawa do treści udostępnianych w ramach Sklepu Internetowego, w tym praw autorskich, nazwy sklepu, nazwy domeny internetowej, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na stronie internetowej Sklepu (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na stronie internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) przysługują Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

14. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie oraz nieodpłatnie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej strony internetowej www.strefa-zdrowia.eu oraz sporządzić jego wydruk. 

15. Informacje o Produktach podane w Sklepie Internetowym, w szczególności ich opisy, skład, właściwości   oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

Rejestracja

1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.

2. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym.

3. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne hasło do Konta Klienta.

4. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, przed rejestracją Konta Klienta, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

5. W trakcie Rejestracji, Klient może wyrazić dobrowolną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. W takim przypadku Sprzedawca wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Klienta, a także o znanych Sprzedawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych.

6. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych nie warunkuje możliwości zawarcia ze Sprzedawcą umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenia Konta Klienta, bowiem zgoda może być w każdej chwili cofnięta poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia Klienta. Oświadczenie może zostać złożone Sprzedawcy w dowolnej formie, w tym w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-sklep@strefa-zdrowia.eu lub listownie na adres Sprzedawcy: Personal Process Magdalena Jagiełka, ul. Bukowska 41, 62-070 Dąbrowa.

7. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym, potwierdzenie Rejestracji. Z tą chwilą Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji.

PRZYJMOWANIE ORAZ REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Klientami uprawnionymi do składania zamówień na Produkty oferowane przez Sklep Internetowy są zarówno Klienci:

a. posiadający Konto Klienta,

b. nieposiadający Konta Klienta – dokonujący zakupów z pominięciem Rejestracji i logowania do Konta Klienta.

2. Status zarejestrowanego Klienta Sklepu Internetowego uzyskuje się po dokonaniu następujących czynności:

a. prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej Sklepu oraz ustaleniu przez Klienta loginu i hasła do Konta Klienta,

b. dokonaniu aktywacji konta poprzez kliknięcie na link wysłany na adres e-mailowy Klienta. Login i hasło mają charakter poufny. Przy każdym kolejnym Zamówieniu Klient używa ustalonego wcześniej loginu i hasła. Po użyciu ustalonego przez Klienta loginu i hasła ma on możliwość aktualizacji danych podanych przy Rejestracji.

3. Do dokonania Rejestracji niezbędne jest podanie w formularzu rejestracyjnym następujących danych przez Klienta:

a. imię i nazwisko,
b. adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym),
c. adres e-mail,
d. numer telefonu kontaktowego,
e. hasło.

4. Zamówienia od Klientów przyjmowane są bezpośrednio za pośrednictwem Serwisu Internetowego

a. w przypadku złożenia Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego – prawidłowe wypełnienie formularza teleadresowego w zakładce ‘Sklep on-line’

5. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego oświadczeniem oraz przyjmuje Zamówienie do realizacji. Za moment zawarcia umowy sprzedaży uważa się moment przyjęcia Zamówienia do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i przyjęcie go do realizacji następuje przez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości:

a. na adres e-mail podany w trakcie Rejestracji (dotyczy Klientów posiadających aktywne Konto Klienta) Klienta) lub
b. na adres e-mail podany w trakcie składania Zamówienia (dotyczy Klientów nieposiadających aktywnego Konta Klienta).

6. Przyjęcie Zamówienia do realizacji:

a. w przypadku Zamówienia płatnego przy odbiorze – rozpoczyna się najpóźniej następnego dnia roboczego po złożeniu Zamówienia przez Klienta,
b. w przypadku Zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu przelewy24.pl – rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy za złożone Zamówienie;

7. Przez przygotowanie Zamówienia rozumie się skompletowanie i spakowanie zamówionego Produktu przez Sprzedawcę oraz przekazanie go zewnętrznej firmie kurierskiej w celu jego dostarczenia Klientowi.

8. Realizacja Zamówienia przez Sklep Internetowy odbywa się do 5. dni licząc od dnia, o którym mowa w punkcie poprzednim, w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16:00.

9. Zamówienia złożone w sobotę, niedzielę i święta lub poza godzinami działania Sklepu Internetowego są realizowane pierwszego kolejnego dnia roboczego.

10. W sytuacji, gdy Zamówienie nie będzie mogło zostać zrealizowane ze względu na brak dostępności Produktu, Klient zostanie o tym poinformowany niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia złożenia Zamówienia. W takim przypadku Sprzedawca niezwłocznie zwróci otrzymaną od Klienta kwotę pieniężną za niezrealizowane Zamówienie. Zamiast zwrotu pieniędzy Klient, według własnego uznania, może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia lub zakup innego Produktu.

11. Do każdego Zamówienia wystawiany zostaje właściwy dokument księgowy wysyłany do Klienta wraz z zamówionym Produktem.

CENY PRODUKTÓW

1. Przez cenę należy rozumieć cenę brutto Produktu umieszczoną obok informacji o Produkcie, nieuwzględniającą kosztów dostarczenia Produktu. Ceny Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek VAT.

2. Cena podana przy Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia Zamówienia przez Klienta. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

3. Ceny Produktów nie zawierają kosztów dostawy, jednakże są one wyraźnie wskazywane w trakcie składania Zamówienia. 

Ochrona danych osobowych

1. Przy złożeniu Zamówienia dane osobowe Klienta umieszczane są w bazie danych Sprzedawcy. Administratorem danych jest Sprzedawca. Powierzone dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie dla celów realizacji i obsługi Zamówienia. Dane te są chronione i przetwarzane, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, ze zm.).

2. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, poprzez odznaczanie odpowiedniej opcji na formularzu zgłoszeniowym.

3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Klientowi prawo kontroli przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, jednak konieczne do zrealizowania Zamówienia przez Sklep Internetowy.

4. Dane osobowe umieszczone w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji umowy sprzedaży.

5. Dane osobowe są niezwłocznie usuwane po zrealizowaniu przez Sklep Internetowy Zamówienia (w przypadku Klienta, który nie dokonał Rejestracji) lub po usunięciu przez Klienta jego Konta Klienta.

6. Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności zostały zamieszczone w zakładce „Polityka prywatności” zamieszczonej na stronie internetowej Sklepu.

Postanowienia końcowe

1. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych obowiązujących ustaw, a w odniesieniu do Konsumentów również UPK. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają i nie ograniczają żadnych praw Konsumenta z tytułu wad Produktów, które przysługują mu na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W razie sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi Konsumentowi uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

2. W przypadku konieczności zmiany Regulaminu wynikających z: zmiany formy płatności, sposobów i zasad dostawy, warunków zawierania umów, trybu postępowania reklamacyjnego, konieczności wprowadzenia zmian doprecyzowujących postanowienia Regulaminu, zmian w zakresie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz innych postanowień, których zmiany wpływają na realizację zawartych umów, Sprzedawca zobowiązuje się do poinformowania Klienta o tym fakcie co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem obowiązywania zmian. W takiej sytuacji wprowadzone zmiany nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Klienta przed dniem wejścia w życie przedmiotowych zmian, co oznacza, że do złożonych zamówień, zawartych umów oraz umów wykonanych zastosowanie będzie miał Regulamin obowiązujący w chwili zawarcia umowy.  

Masz pytanie lub potrzebujesz pomocy? Chętnie pomożemy!

basket

Sprawdź stronę

jak kupować

Phone

Zadzwoń

+48 882 106 103

Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium